Analys.

Djup­gående och nog­grann under­sökning av abstrakt före­teelses bestånds­delar. HIST: sedan 1799 av grek. anal´ysis ’upp­lösning’;  

Publicerat

Artiklar, inlägg och böcker.

projekt & innovation

Samarbeten, hubbar och mikroinnovationer

Socialt entreprenörskap

Idéer, ansvar och essens

Vad gör den här analytikern?

Beslutsanalys inbegriper att undersöka vilka förutsättningar och värderingar som ryms i en beslutssituation. I processen att ta fram beslutsunderlag behöver eventuella tankefel synliggöras, för att minimera risk för felslut, och en samsyn skapas kring vilka begrepp som bäst representerar verkligheten och de värderingar eller målsättningar som beslutet ska vila på och återspegla.

Viktiga frågor:

 • Vilka kriterier är relevanta för beslutsfattandet?
 • Hur värderas risk och nytta?
 • Vilka eventuella målkonflikter eller undanträngningseffekter finns av beslutet eller beslutsfattandet?
 • Vilka premisser och antaganden ligger till grund för slutsatser om risk och nytta – är dessa stringenta?
 • Var bör gränser dras för utfallsrum och varför?

Verktygslåda:

PrecisionTree, innehållsanalys, litteraturstudier,  kvalitativa intervjuer och kundresor, assumptional analysis, riskbedömning med direkt-skalmetod eller trading, preferenstopografier  och multikriterieanalys.

Viktiga frågor:

 • Vilka är de centrala frågeställningar?
 • Vilka krav finns på egenskaper hos utredning och dess resultat?
  • För vilka syften ska utredningen göras?
  • Hur ska resultatet kunna användas och implementeras?
  • Vilka perspektiv och nivåer är relevanta för kund och målgrupp (utvärdering/metautvärdering, tolkningsutrymmen etc)?
 • Vilka etiska riktlinjer ska följas?

Verktygslåda:

Litteraturstudier, evidensgradering (GRADE), GT, innehållsanalys, kvalitativ intervju, enkätundersökningar.

I object to intellect without discipline. I object to power without constructive purpose.

SPOCK

I pledge

I recognise that I can use part of my income to do a significant amount of good. Since I can live well enough on a smaller income, I pledge that for the rest of my life or until the day I retire, I shall give at least ten percent of what I earn to whichever organisations can most effectively use it to improve the lives of others, now and in the years to come. I make this pledge freely, openly, and sincerely.