Analys.

Djup­gående och nog­grann under­sökning av abstrakt före­teelses bestånds­delar. HIST: sedan 1799 av grek. anal´ysis ’upp­lösning’;  

Publicerat

Artiklar, inlägg och böcker.

projekt & innovation

Samarbeten, hubbar och mikroinnovationer

Socialt entreprenörskap

Idéer, ansvar och essens

Vad gör den här analytikern?

Beslutsanalys inbegriper bl.a att undersöka vilka förutsättningar och värderingar som ryms i en beslutssituation. Som social entreprenör är jag också intresserad av hur nytta eller ”social impact” kan estimeras eller bedömas. 

Jag arbetar via olika sektoröverskridande plattformar och konsulterar i sociala innovativa processer, bl.a. om frågor kring val av utvärderingsssytem eller nyttobedömningar.

Viktiga frågor:

 • Vilka kriterier är relevanta för beslutsfattandet?
 • Hur värderas risk och nytta?
 • Vilka eventuella målkonflikter eller undanträngningseffekter finns av beslutet eller beslutsfattandet?
 • Vilka premisser och antaganden ligger till grund för slutsatser om risk och nytta – är dessa stringenta?
 • Var bör gränser dras för utfallsrum och varför?

Verktygslåda:

PrecisionTree, innehållsanalys, litteraturstudier,  kvalitativa intervjuer och kundresor, assumptional analysis, riskbedömning med direkt-skalmetod eller trading, preferenstopografier  och multikriterieanalys.

Viktiga frågor:

 • Vilka är de centrala frågeställningar?
 • Vilka krav finns på egenskaper hos utredning och dess resultat?
  • För vilka syften ska utredningen göras?
  • Hur ska resultatet kunna användas och implementeras?
  • Vilka perspektiv och nivåer är relevanta för kund och målgrupp (utvärdering/metautvärdering, tolkningsutrymmen etc)?
 • Vilka etiska riktlinjer ska följas?

Verktygslåda:

Litteraturstudier, evidensgradering (GRADE), GT, innehållsanalys, kvalitativ intervju, enkätundersökningar.

I object to intellect without discipline. I object to power without constructive purpose.

SPOCK

I pledge

I recognise that I can use part of my income to do a significant amount of good. Since I can live well enough on a smaller income, I pledge that for the rest of my life or until the day I retire, I shall give at least ten percent of what I earn to whichever organisations can most effectively use it to improve the lives of others, now and in the years to come. I make this pledge freely, openly, and sincerely.